Reliefs aus  STASIS

                                          stasis I th
                                          Stasis I


                                         stasis II th
                                        Stasis II


                                        stasis III th
                                        Stasis III                                        stasis IV th
                                        Stasis IV                                        stasis V th
                                        Stasis V
                                        stasis VI th
                                        Stasis VI
                                        stasis VII th
                                        Stasis VII
                                        stasis VIII th
                                        Stasis VIII
                                        stasis IX th
                                        Stasis IX
                                        stasis X th
                                        Stasis X
                                        stasis XI th
                                        Stasis XI
                                        stasis XII th
                                        Stasis XII
                                        stasis XIII
                                        Stasis XIII